Politica de confidentialitate
Prelucrarea datelor cu caracter personal, în cadrul activității noastre, se bazează pe principiile statuate de Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal 2016/679, ale cărui prevederi au aplicabilitate directă în România.
Această politică este menită să vă ofere informații utile cu privire la următoarele aspecte:

· Tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
· Sursa acestor date cu caracter personal
· Scopurile prelucrării
· Temeiul legal al prelucrării
· Actualizarea datelor
· Durata de retenție
· Măsurile de securitate pe care le întreprindem cu privire la aceste date
· Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal
· Drepturile de care dispun persoanele vizate
​1. Tipurile de date cu caracter personal
Putem colecta și prelucra datele dumneavostră cu caracter personal în cadrul activității noastre curente sau prin intermediul website-ului, în vederea soluționării solicitărilor transmise de persoanele vizate.
Următoarele tipuri de date cu caracter personal pot face obiectul prelucrării:
– informații generale, de tipul nume, prenume, funcția și compania la care este
angajată persoana vizată;
– date de contact: adresă de email, număr de telefon;
– date cu caracter personal pe care le transmit persoanele vizate în vederea
stabilirii de întâlnirilor;
– date cu caracter personal pe care ni le transmiteți în vederea desfășurării
contractului commercial de prestari servicii;
– Date cu caracter personal în cadrul proceselor de recrutare.

Sursa acestor date
Ca regulă generală, datele cu caracter personal la care putem avea acces și pe care le putem prelucra, au ca temei executarea contractului intre parti. În lipsa unui contract, putem colecta date cu caracter personal cu ocazia transmiterii de către persoana vizată a diferitelor solicitări, transmise la adresa noastră de contact.
De asemenea, vom putea lua măsuri juste pentru actualizarea periodică a registrelor noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, dar nu vom fi răspunzători pentru nicio modificare neprevăzută a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Scopurile prelucrării
Colectăm și prelucrăm date cu caracter personal, cu precădere în vederea executării contractelor incheiate. Cu toate acestea, pot exista situații în care prelucrăm date cu caracter personal în scopuri variate, precum:
– Soluționarea cererilor formulate de persoanele vizate cu privire la serviciile pe
care le prestăm;
– Promovarea serviciilor noastre, inclusiv prin transmiterea de informări
privind noutățile legislative care vă pot interesa sau invitații la evenimente;
– Gestionarea relației cu clienții;
– Îndeplinirea obligațiilor legale stabilite în sarcina noastră;
– Recrutarea de personal.

Temeiurile prelucrării
Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare (colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
– Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract;
– Prelucrarea este necesară în vederea exercitării sau apărării unui drept în
instanță;
– Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unor obligații stabilite de lege
în sarcina noastră;
– Interesul legitim

Actualizarea datelor
În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere către noi, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați prin comunicarea unui e-mail la office@hotelduke.ro.

Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din Date cu Caracter Personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.
În același timp, vom lua măsuri juste pentru actualizarea periodică a registrelor noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, dar nu vom fi răspunzători pentru nicio modificare neprevăzută a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

​6. Durata de retentive

Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și criteriilor prevăzute pentru ștergerea sau eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm vor fi prelucrate pe toată durata necesară executării contractului, precum și pentru durata stabilită de prevederile legale care ne sunt aplicabile. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în
instanță.
În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui acord de asistență, aceste
date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului propus.

Măsuri de securitate
Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor noștri sau în format tipărit.

Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal
În anumite situații, ni se poate cere să dezvăluim datele dumneavoastră în vederea respectării unor norme legale. Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a vă informa cu privire la aceste situații, cu excepția cazului în care ni se va interzice acest lucru.

Drepturile persoanelor vizate
– dreptul de acces, prevăzut de art. 15, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;
– dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați ca datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
– dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
– dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20, pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Daca îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;
– dreptul de a vă opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing de la noi;
– dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere a datelor personale, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex

.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. Vă puteți exercita oricare dintre drepturile prevăzute mai sus printr-o cerere scrisă transmisă la sediul nostru Bd. Dacia, Nr. 33, Sector 1, Bucureşti, 010403 sau la adresa de email: office@hotelduke.ro.
În toate cazurile dispuneți de dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.